URK
Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie funkcjonuje w oparciu o Politykę Jakości.

Cele szczegółowe Polityki Jakości USZJK obejmują:

  • podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług edukacyjnych na wszystkich poziomach i formach kształcenia;
  • doskonalenie oferty dydaktycznej i jej dostosowywanie do aktualnych wymogów gospodarki i społeczeństwa, zgodnie z zakresem prowadzonej działalności badawczej i wdrożeniowej;
  • zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego kadry badawczej i dydaktycznej, której osiągnięcia naukowe i zawodowe umożliwiają uzyskanie wysokiej kategorii naukowej dyscypliny, w ramach której realizowane jest kształcenie;
  • zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego kadry administracyjnej i technicznej, której umiejętności i zaangażowanie umożliwiają sprawne zarządzanie procesami;
  • systematyczne unowocześnianie bazy badawczej i dydaktycznej oraz wdrażanie systemów informatycznych umożliwiających monitorowanie realizowanych procesów i ocenę prowadzonej działalności;
  • rozszerzanie umiędzynarodowienia kształcenia i prowadzonych badań naukowych, stwarzającego perspektywy rozwoju w skali globalnej;
  • budowanie i promowanie kultury jakości w społeczności akademickiej Uczelni.


 


Schemat ideowy funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia na poziomie Uczelni

 


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK